Lønn

Lønnsmodulen er utviklet i samarbeid med regnskapsbransjen og er spesialtilpasset til effektiv lønnskjøring for regnskapskontor og selskaper med mange firma og kompleks selskapsstruktur. Modulen er totalintegrert med regnskapsmodulen og er en komplett løsning som bidrar til å fjerne potensielle feilkilder, noe som fører til økt effektivitet.

 

Lønnsmodulen beregner fast og variable lønn og skattetrekk etc. automatisk, basert på informasjon som er registrert. Du kan på en enkel måte ajourholde satser og grunndata, simulere lønnskjøringer samt at lønnslipper kan forhåndsvises, slik at du til enhver tid har full oversikt over alle trekk og utbetalinger. For eksempel har du et fleksibelt konteringsoppsett, slik at du kan bestemme hvilken hovedbokskonto innbetalte midler skal føres mot, og tilsvarende motkonto (balansekonto) for avsetning av midler til dekning av disse. Kjeding og indirekte kjeding av lønnsarter gir stor effektivitetsgevinst ved utbetaling av for eksempel tillegg for alle ansatte eller enkeltpersoner.


 

Bruk av posteringsnøkler, det vil si en kode som brukes for henvisninger til hovedbokskonti, letter vedlikeholdet av reglene for hvordan lønnen skal konteres. Du kan registrere opptil 99 posteringsnøkler, og hver posteringsnøkkel kan ha fra 1 til 99 kontohenvisninger, det vil si nummer som henviser til et en hovedbokskonto.

 

Registreringsbildet for faste og variable transaksjoner er oversiktlig og lett å bruke. Data og rapporter kan overføres til myndigheter, Altinn og Statistisk sentralbyrå, og du har full historikk og tilgang på historisk informasjon for eksempel fraværsstatistikk. Lønnslipper kan selvsagt sendes per e-post og lønnsutbetalingen kan utføres ved direkte elektronisk remittering. Dersom du oppdager feil eller mangler ved lønnskjøringen, har du mulighet til å gjenopprette dataene slik de var før du startet lønnskjøringen. Fleksibelt oppsett av obligatorisk tjenestepensjon og dertil integrasjoner er tilgjengelig. En egen rapportgenerator med faste og egendefinerte rapporter gir deg den informasjonen du trenger på en rask, lettfattelig og oversiktlig måte. Innebygget funksjonalitet for sikkerhet hindrer uautorisert tilgang til sensitive data.

 

Les mer om modulen infoeasy Lønn 

 
 

PRODUKTARK